Τοπικά Δίκτυα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,
που επιθυμούν να ενταχθούν στο πανελλήνιο Δίκτυο Κατά της Βίας στο Σχολείο
Εισαγωγή
Σύμφωνα με την ιδρυτική διακήρυξη του πανελλήνιου Δικτύου κατά της Βίας στο Σχολείο, ένας από τους κύριους σκοπούς αυτού είναι η ενθάρρυνση της συγκρότησης και λειτουργίας συναφών δικτύων στις τοπικές κοινωνίες, που θα τελούν υπό την αιγίδα του. Λαμβάνοντας υπόψη την προτροπή της ιδρυτικής διακήρυξης, προτείνουμε τη δημιουργία Τοπικών Δικτύων ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Σκοπός
Σκοπός των Τοπικών Δικτύων είναι να ενεργοποιηθούν περισσότεροι φορείς, οργανώσεις, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ), σχολικές μονάδες της περιφέρειας, ώστε να προωθηθεί ένα πλαίσιο διαλόγου (συνεργασία αλληλοϋποστήριξη, ανταλλαγή ιδεών – εμπειριών, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων) κατά του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο.
Κριτήρια Σύστασης

Τα Τοπικά Δίκτυα (‘’υπό σύσταση’’ ή ήδη υφιστάμενα) χρειάζεται να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
- Πλήρης αποδοχή από τα μέλη του υπό σύσταση Τοπικού Δικτύου του κειμένου της Ιδρυτικής Διακήρυξης του πανελλήνιου Δικτύου κατά της Βίας στο Σχολείο.
- Τα μέλη του Τοπικού Δικτύου (‘’υπό σύσταση’’ ή ήδη υφιστάμενου) δεσμεύονται με έγγραφη δήλωσή τους να προάγουν το διάλογο, τη μεταξύ τους συνεργασία και συναίνεση, χωρίς αναιτιολόγητους αποκλεισμούς και ανταγωνισμούς.
- Ο παιδοκεντρικός χαρακτήρας να αποτελεί προεξέχον στοιχείο των μελών του Τοπικού Δικτύου (‘’υπό σύσταση’’ ή ήδη υφιστάμενου).
- Η ύπαρξη ή και δημιουργία ενός Τοπικού Δικτύου ανά Περιφερειακή Ενότητα με δυνατότητα διασύνδεσης με επιμέρους τοπικά υπο-δίκτυα.
- Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρήσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πλην τοπικών ΜΜΕ, με μοναδικό στόχο τη διευκόλυνση της ανάδειξης του έργου και των δράσεων των Τοπικών Δικτύων.

Διαδικασία Αναγνώρισης
Το κάθε Τοπικό Δίκτυο (‘’υπό σύσταση’’ ή ήδη υφιστάμενο) υποβάλλει εγγράφως προς τη Συντονιστική Επιτροπή του πανελλήνιου Δικτύου κατά της Βίας στο Σχολείο, αίτηση για να τεθεί υπό την αιγίδα του, συνυποβάλλοντας σχετικά έγγραφα (συμφωνητικό, καταστατικό ή άλλο συναφές κείμενο) που την υποστηρίζουν. Στην αίτηση περιλαμβάνεται και υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του φορέα που συντονίζει το Τοπικό Δίκτυο, σχετικά με την τήρηση των προβλεπόμενων κριτηρίων. 
Η Συντονιστική Επιτροπή του πανελλήνιου Δικτύου κατά της Βίας στο Σχολείο ελέγχει την συμβατότητα του Τοπικού Δικτύου με τις αρχές και τη φιλοσοφία αυτού και στη συνέχεια αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή του αιτήματος ένταξης, διατηρώντας το δικαίωμα επανεξέτασης και περιοδικής αξιολόγησης της στοχοθεσίας και του υλοποιούμενου έργου του.
 
Γ. Παραρτήματα
1. Υπόδειγμα εντύπου αίτησης για την ένταξη τοπικού δικτύου στο πανελλήνιο Δίκτυο Κατά της Βίας στο Σχολείο
Για να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης πατήστε εδώ
2. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης φυσικού εκπροσώπου του φορέα-μέλους του τοπικού δικτύου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του σχολικού εκφοβισμού
Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ